logo

 

 

Stowarzyszenie Fundus Glacensis

ul.Kombatantów1/9

57-350 Kudowa Zdroj

NIP:8831794917

Regon: 020575848

KRS: 0000276682

Statut

Rozdział I
Postanowienia ogólne


§ 1
Stowarzyszenie Fundus Glacensis zwane dalej Fundus Glacensis jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym, apolitycznym zrzeszeniem opierającym swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.

§ 2
1. Siedzibą władz Fundus Glacensis jest miasto Kudowa Zdrój.
2. Terenem działalności jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem terenu Ziemi Kłodzkiej z możliwością prowadzenia działalności poza granicami kraju.

§ 3
Fundus Glacensis posiada osobowość prawną i może nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania, działając poprzez organy wskazane w statucie.

§ 4
Fundus Glacensis może zawierać porozumienia o współdziałaniu z innymi stowarzyszeniami, instytucjami i organizacjami mającymi podobne cele statutowe, a także być członkiem związków stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.

§ 5
Władze Fundus Glacensis mogą powierzać wykonywanie konkretnych zadań i czynności wynikających z prowadzonej działalności osobom fizycznym i prawnym oraz zatrudniać pracowników etatowych.

§ 6
Fundus Glacensis używa pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II

Cele i zadania Fundus Glacensis oraz sposoby ich realizacji

§ 7
1. Celem Fundus Glacensis jest rozwój i promocja regionu Ziemi Kłodzkiej, w szczególności życia kulturalnego i świadomości społecznej.
2. Fundus Glacensis realizuje zadania w zakresie:
a) rozpoznawania, rozbudzania i zaspokajania potrzeb i zainteresowań kulturalnych,
b) udostępniania i uprzystępniania wartości i treści kultury,
c) stwarzania warunków dla rozwoju regionu, w szczególności twórczości kulturalnej oraz turystyki,
d) budowania świadomości społeczeństwa obywatelskiego,
e) wychowania i edukacji społeczno-kulturalnej,
f) inspirowania i organizowania kulturalnego i aktywnego wypoczynku,
g) doskonalenia wszelkich grup zawodowych oraz studentów i uczniów w zakresie pobudzania aktywności lokalnej,
h) wspieranie i podejmowanie działań ekologicznych i edukacja w zakresie ochrony środowiska naturalnego,
i) promocji działalności społecznej, kulturalnej i rozrywkowej w środowisku lokalnym.

§ 8
Przedmiotem działalności Fundus Glacensis jest organizowanie:
1. zespołowego uczestnictwa w życiu kulturalnym,
2. różnorodnych form edukacji społecznej,
3. form indywidualnej aktywności społeczno-kulturalnej,
4. różnorodnych form prezentacji dorobku kulturalnego regionu,
5. imprez kulturalnych i rozrywkowych w szczególności aktywizujących społeczności lokalne,
6. aktywnego i kulturalnego wypoczynku.

§ 9
Odpowiadając na potrzeby środowiska, w ramach posiadanych możliwości, Fundus Glacensis prowadzi swoją działalność w następujących formach:
a) organizowanie spektakli, koncertów, wystaw oraz imprez plenerowych,
b) prowadzenie ognisk artystycznych, klubów, zespołów i sekcji zainteresowań,
c) organizowanie przeglądów, festiwali, imprez rozrywkowych i rekreacyjnych,
d) organizowanie i prowadzenie wypoczynku dzieci i młodzieży,
e) prowadzenie zajęć terapeutycznych i zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień
w formie świetlic i grup zajęciowych,
f) prowadzenie impresariatu artystycznego,
g) realizacja spektakli teatralnych, audycji radiowych i telewizyjnych,
h) prowadzenie kursów, szkoleń, warsztatów i form doskonalenia oraz działalności instruktażowo - metodycznej w zakresie różnych dziedzin,
i) prowadzenie działalności wydawniczej, usług plastycznych i reklamowych,
j) świadczenie usług w zakresie wynajmu lokali i sprzętu,
k) organizowanie imprez zleconych (okolicznościowych, towarzyskich, konferencji itp.),
l) prowadzenie innych rodzajów działalności gospodarczej w oparciu o odrębne
przepisy

Newsy

W 2015 r. kontynuujemy projekt "Civis Actiwus". Zapraszamy do kontaktu z Biurem Konsultacji Obywatelskich i przypominamy o możliwości korzystania z darmowych porad prawnych.


DLA KAŻDEGO COŚ SMACZNEGO 17 maja (niedziela ) na placu pod mostem Św. Jana w Kłodzku, będzie między innymi "Patelnia plenerowa". Odsmaży sporą ilość pierogów, a ile, to zobaczycie na miejscu. Zapraszamy wszystkich chętnych, bo kto takich nie lubi